چكش اشميت

  • چكش اشميت

    ... چكش اشميت مناسب براي سازه ها با مقاومت N/m2 10 – 70 داراي فريم آلومينيومي چارت منحني كاليبراس ...

  • چكش اشميت ديجيتال

    ... چكش اشميت ديجيتال با قابليت نشان دادن مقدار شاخص امكان انتخاب سيستم اندازه گيري(Mpa,psi) امكان ذ ...


فهرست موضوعی تجهیزات

sanatindex
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
صنعت
بنر